over bureau073

adviezen en analyses

 

Bureau073 staat voor u klaar met adviezen op het gebied van:

 

samenwerking

zoals een advies over samenwerkingen tussen twee corporaties, een corporatie en een zorginstelling, of lokale of regionale samenwerking over het woonbeleid, wijksamenwerking tussen markt en maatschappelijke partijen, of tussen huurders en een woningcorporatie.

 

besturen

woningcorporaties zijn bestuurlijk ingewikkeld geworden. Wij adviseren over de inrichting van de besturing en de governance daarbij. Wat zijn verhoudingen tussen bestuur en toezichthouders. Hoe werkt het intern maar ook hoe zijn de relaties met het externe toezicht, met de huurdersorganisatie, gemeente en andere stakeholders. Ook het coachen en begeleiden van bestuur en directie(s) en raden van commissarissen/toezicht. Het ondersteunen bij evaluaties.

 

maatschappelijke en economische sturing

het adviseren over het bereiken van evenwicht tussen sturing op maatschappelijke doelen en de economische realiteit waarbinnen die doelen vorm moeten krijgen. Hoe het zit met de risico’s die daarmee samen hangen; het optimaliseren van output en outcome. Het verkennen van de strategische omgeving en het mede richting geven aan de koers van organisaties.

Maar ook de verkenning wat de invloed is van sociale veranderingen in de samenleving. Hoe ga je om met het toepassen van de nieuwe ideeën over sociale innovatie. Hoe om te gaan met armoede en schulden: hoe bereik je hier een integrale gemeentelijke aanpak?

 

het in compliance zijn met de woningwet

het onafhankelijk strategisch/tactisch begeleiden van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties en gemeenten bij vraagstukken over toepassing van de wet- en regelgeving.

 

woningmarkt

het adviseren van marktpartijen, overheden en woningcorporaties over de gevolgen van lokale en regionale woningmarktontwikkeling. Wat is de betekenis daarvan voor woonvisie en strategische keuzes? Wie pakt in de markt de ontwikkelingen op als woningcorporaties zich blijven beperken tot hun daeb-woningen? Hoe zit het met de gemeentelijke regierol?

 

huurdersbetrokkenheid

Adviseren van huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten over de twee werelden van de huurders: de systeemwereld versus de leefwereld. Hoe is hier mee om te gaan en op welke wijze kunnen hier posities van huurders worden begrepen en ontwikkeld?

 

ruimtelijke ontwikkeling en wijkwonen

het adviseren over de ruimtelijke gevolgen van veranderingen in de woningmarkt, demografische ontwikkelingen en klimaatveranderingen voor het wonen. Hoe kan mede tegen de achtergrond van de Omgevingswet gekomen worden tot een vertaling daarvan in nieuwe visies over wonen en concrete wijkinrichting. Het is van het grootste belang dat nieuwe vormen van wijkontwikkeling worden ingezet. Wijkwonen is ons nieuwe concept om vanuit bewoners, huurders en stakeholders uit/van de wijk tot vernieuwing van een aanpak te komen nu de traditionele as gemeente-woningcorporatie niet meer werkt.

 

wonen en zorg

het adviseren over de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg voor mensen en organisaties. Een transitieopgave die begint en eindigt met communicatie. Andere rollen en verantwoordelijkheden voor burgers, huurders, marktpartijen, woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten. Een kanteling van werken om vanuit nieuwe ketens in samenwerking kwalitatief goed wonen voor ouderen en mensen met een beperking mogelijk te blijven maken.

 

woonvisie en prestatieafspraken

het adviseren van gemeenten over een strategische woonvisie die als basis kan dienen voor ruimtelijke sturing en prestatieafspraken. Hoe zijn woonvisies te verbreden tot integrale visies waar burgers, huurders, zorgaanbieders, beleggers en woningcorporaties hun eigen beleid op kunnen bouwen en hun concrete plannen kunnen realiseren. Hoe vermogend zijn corporaties en hoe realistisch is hun bijdrage aan noodzakelijke investeringen in woningvoorraad en woningkwaliteit.

 

gebieds- en gebouwtransformatie en de klimaatverandering

het adviseren over inhoud, proces en communicatie; het identificeren en verbinden van bewoners en zakelijke partijen bij noodzakelijke transformaties. Of het nu gaat om het belang van de midden huurmarkt voor het bereiken van doorstroming in de woningmarkt; of het tot stand brengen van evenwichtige wijken en buurten; of de hervorming van de bestaande woningvoorraad als het erom gaat energie- en klimaatneutraal te worden. Nieuwe werkelijkheden ontstaan. Zo wordt gasloos de nieuwe norm. Maar wat is een verstandige strategie die je kunt inzetten vanuit het perspectief van voorkomen van kapitaalvernietiging? Hoe bereik je vanuit het perspectief van huurders en bewoners echte verandering? Hoe kantel je de traditionele vastgoedaanpak tot een succesvolle strategie?

 

netwerken

het adviseren over netwerkontwikkeling. We richten ons onder andere op vraagstukken als: 'wie zijn strategisch de goede samenwerkingspartners en hoe kun je deze partijen verbinden?' en 'hoe geef je inhoud aan een echte ketensamenwerking?'.

 

rechtmatig wonen

de samenleving flexibiliseert. Dit heeft ook veel betekenis voor het gebruik van woningen. Een woning is veel meer dan een plek om enkel te wonen. Veel mensen gebruiken hun woning om hun bestaan als zzp-er te kunnen organiseren. Anderen hebben veel vrije tijd en willen als zij zelf afwezig zijn hun woning tijdelijk verhuren als toeristisch verblijf of short stay, maar soms ook leeg laten staan. Hoe voorkom je dat je achter ontwikkelingen aan gaat hollen? Hoe richt je je beleid en handhaving (voorkoming woonfraude) daar op in?

 

bedrijfsvoering

een sterk maatschappelijk functioneren is altijd gebaseerd op een efficiënte bedrijfsvoering. Hoe kunnen Big Data daarbij van toepassing zijn? Waar zijn meer innovaties in de bedrijfsvoering mogelijk?

 

 

leren en toepassen

 

Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Zo ook onze volkshuisvesting. Waarden vragen een nieuwe vertaling. De Woningwet 2015 geeft een nieuw kader. Veranderingen voor gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en hun stakeholders, bestuurders, commissarissen, medewerkers en huurders. Daarom organiseren wij voor u “de school voor nieuwe volkshuisvesting” De school brengt inzicht, kennis en ontwikkeling. Welkom in deze boeiende wereld.

 

De school is gericht op iedereen die beleidsmatig, of als beslisser of als toezichthouder betrokken is bij gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, woonzorgaanbieders en beleggers/financiers in de woningmarkt. De school is voor hen de ontmoetingsplek op zoek naar kennis en inzicht in economische en maatschappelijke vraagstukken van woningmarkt en volkshuisvesting.

 

 

Ga hier naar school voor nieuwe volkshuisvesting