over bureau073

projecten en opdrachtgevers

 

school

Hier enkele voorbeelden van recente projecten met tevreden opdrachtgevers.

 

Analyse wijkaanpak

Opdrachtgever woningcorporatie

 

Vanuit een traditionele samenwerking tussen corporatie en gemeente is een wijkvisie ontwikkeld en uitgevoerd op terreinen van wonen, veiligheid, economie en openbare ruimte. We maakten een analyse van de succesfactoren en hoe die de komende jaren op een nieuwe manier zijn te vertalen in andere wijken.

 

Het aanjagen van langer zelfstandig wonen

Opdrachtgever Ministeries

 

Het aanjagen van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op lokaal niveau bij de grote maatschappelijke transitie van wonen en zorg. Het aanjaagteam maakte voor de lokale omgeving en alle betrokken partijen ( burgers, verzekeraars, gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, ministeries) veranderingen inzichtelijk en was sparring partner in het initiëren van nieuwe aanpakken. De expertrol wonen is hierbij door bureau073 ingevuld in het landelijk aanjaagteam langer zelfstandig wonen.

 

Voorbereiding fusie

Opdrachtgever Raad van Commissarissen

 

Het principebesluit over een fusie was genomen. Door ziekte van de bestuurder moest dit lopende proces voor een van de fuserende partijen tot een goed einde worden gebracht. Inbreng van de kernwaarden van deze partij was essentieel: met name huurdersbelangen en blijvende lokale verankering. Tegelijk moesten enkele nog slepende grote vastgoedprojecten opnieuw op de rails worden gezet om een zakelijk verantwoord kader in te brengen. Dit is door bureau073 met succes gerealiseerd

 

Advisering over toekomststrategie

Opdrachtgever bestuur en Raad van Commissarissen

 

Een kleine woningcorporatie met een drielagenstructuur worstelde met de structuurvraag en met de vraag over het zelfstandig voortbestaan. Het antwoord is gevonden in een grondige verkenning van de volkshuisvestelijke betekenis in de eigen omgeving. Vanuit deze analyse was een structuur conclusie een afgeleide. De vraag over het zelfstandig voortbestaan blijft actueel, maar is voor deze corporatie niet meer de afgeleide van het organisatiebelang maar van concrete volkshuisvestelijke belangen in het perspectief van hun lokale verankering.

 

Advisering over de monumentenketen in de provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Raad van Commissarissen NV Monumenten Fonds Brabant

 

Wij voerden een toekomstverkenning uit om tot een nieuwe positiebepaling van het Fonds te komen. Structurele instandhouding van monumenten vraagt om een andere wijze van denken: het vertrekken vanuit het perspectief van de Brabantse burger en de Brabantse economie.

 

Verkenning ontwikkelingen Woningwet

Opdrachtgever woningmarktregio

 

Samenwerkende gemeenten in een grote woningmarktregio waren op zoek naar de essenties van de gevolgen van de Woningwet voor veranderingen op hun woningmarkt. Wat is de betekenis van een veranderende opstelling van woningcorporaties voor het functioneren van de markt? Wij maakten met de gemeenten een analyse van de veranderingen en de strategische belangen van deze gemeenten.

 

De omvang van de portemonnee van de woningcorporaties

Opdrachtgever woningcorporaties en samenwerkende gemeenten

 

In deze regio is sprake van de wil om samen te werken aan volkshuisvesting. Er is sprake van een heldere in goed gezamenlijk overleg opgestelde woonvisie. Ondanks de goede verhoudingen is met name bij de gemeenteraden de vraag actueel of en in welke mate woningcorporaties naar vermogen bijdragen. Hoe moet in dit kader de jaarlijkse brief van de minister over de beschikbare begrotingsmiddelen van woningcorporaties worden geïnterpreteerd?

 

Evaluaties raden van commissarissen

Opdrachtgevers diverse raden van toezicht/commissarissen

 

De vraag is hoe de verplichte jaarlijkse evaluatie kan bijdragen aan een beter functioneren. Wij organiseren een terugblik die altijd wordt gekoppeld aan een concrete vooruitblik en een daarbij te hanteren agenda. De wetgever heeft de raad van toezicht van een woningcorporatie een wezenlijke positie toegekend als het gaat om de medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van de woningcorporatie. Dit maakt de relatie met de omgeving en de directeur-bestuurder bijzonder. Het doorgronden van de betekenis hiervan voor het eigen functioneren en het functioneren van de woningcorporatie blijkt voor veel raden van groot belang. Onze aanpak wordt hoog gewaardeerd.

 

Spiegelen over onderhoudskosten

Opdrachtgever bestuur woningcorporatie

 

In opdracht van een aantal samenwerkende Nederlandse woningcorporaties is een analyse gemaakt van dagelijks onderhoudsbeleid in de praktijk. Een beperkte benchmark die is aangelegd tegen een vergelijkbare analyse van een Duitse woningcorporatie. Doel was het leren door middel van spiegeling van inzichten. Het doel is geslaagd.  

 

De inbedding van een grote stedelijke bouwopgave

Opdrachtgever gemeente

 

De vraag was hoe een grote ontwikkelopgave in een groot aantal gewenste nieuwe woningen zou kunnen landen in een bestaande stad. Hoe is deze opgave in te bedden in een evenwichtige ontwikkeling van bestaande wijken en voorzieningen?

 

De betekenis van betaalbare huurwoningen in het midden huursegment

Opdrachtgever ontwikkelaar

 

Op verzoek van een ontwikkelaar is onderzocht welke vraag in woningmarktregio’s aan de orde is als het gaat om betaalbare huurwoningen in het lage midden huursegment (tussen € 725 en € 850 maandhuur). Verkend zijn de condities waaronder ontwikkelingen mogelijk zijn en wat verwacht mag worden van gemeenten, beleggers en woningcorporaties. Hoe is de marktvraag daarbij conceptueel te vertalen.

 

netwerken

 

projecten | opdrachtgevers

 

publicaties

 

aanbeveling18